PRSTENY VÁS PROZRADÍ

PRSTENY VÁS PROZRADÍ

Co víte o symbolice o nošení prstenů? 

 
Když přemýšlíte nad prsteny a jejich nošení, většinu lidí by automaticky napadlo nasadit si prsten na čtvrtý prst (prsteník), přestože jsou obvykle spojovány se zásnubami nebo manželským snatkem. Někteří lidé však raději nosí prsteny na jiných prstech. I když jejich volba může být náhoda, nošení prstenu na každém prstu vysílá rozdílné poselství a taky může mít různé významy a asociace, od osobních nebo kulturních přesvědčení po zaměstnání.

Objevte s námi zajímavé teorie, které se s nimi spojují, a co vyjadřuji!   

Prsten na palci

Nosit prsten na palci aktivní ruky odráží ambiciózní váhavost. Na druhé straně jeho nošení na pasivní ruce naznačuje vnitřní konflikt. Podle věštění z ruky ukazuje prsten na palci vůli a sebeprosazení nositele. Kromě toho v minulosti nošení prstenu na palci symbolizovalo bohatství a postavení, a proto bylo často vyhrazeno pro vyšší třídu.

Prsten na ukazováčku

Ukazováček představuje vůdcovství, autoritu a sebeúctu. Proto, když nosíte prsten na ukazováčku své aktivní ruky, vyjadřujete své vůdčí schopnosti i sebevědomí. Pokud prsten nosíte na ukazováčku své pasivní ruky, ukazuje to, že se necháte vést jinými lidmi. Zajímavě, v některých kulturách, například v tradiční židovské, je ukazováček vyhrazen pro svatební obřady. Avšak prsten na ukazováčku pro mnoho dalších je jen módní prohlášení.

Prsten na prostředníku

Zatímco nošení prstenu na prostředním prstu nemusí nutně mít žádný zvláštní význam, a proto je trochu neobvyklé najít někoho, kdo nosí prsten na prostředním prstu, prostřední prst sám o sobě představuje krásu, odpovědnost a sebe-analýzu. Navíc, vzhledem k tomu, že prostředník je nejdelší prst, někteří věří, že prsten nošený na tomto prstu naznačuje odpovědnost a sílu. To by mohl být důvod, proč se říka, že hlava rodiny by měla nosit prsten na prostředníku.

Prsten na prsteníku

Prsteník symbolizuje lásku, krásu, kreativitu a vztahy. Symbolicky je přidružován k měsíci a romantickým vztahům. Tedy je nošení prstenu na tomto prstu obvykle spojeno s láskou a kompatibilitou, jelikož lidé na něm obvykle nosí zásnubní prsteny. Zasnoubení však není jediná událost, kterou může symbolizovat. Prsten na prsteníku, levém nebo pravém, v závislosti na zemi a kultuře, může také vyjadřovat cudnost, romantický slib nebo rodinný stav.

Prsten na malíčku 

Nošení prstenu na malíčku je výrazním způsobem, jak naznačit, že jeho nositel je dobrým vyjednavačem. Toto spojení s malíčky obecně symbolizuje intuici, inteligenci, komunikaci a přesvědčení. Zároveň prsten nošený na pravém malíčku představuje profesionální status nebo může být symbolem absolvování specifického studia, například inženýrství. Kromě toho, v minulosti nošení dvou prstenů na tomhle prstu také znázorňoval rodinný stav. To však platilo pouze pro muže.

Navzdory těmto významům a symbolice, která se ukrývá za nošením prstenů fascinující, v dnešní době  je rozhodnutí, jak své prsteny budete nosit, osobní volbou. Je však dobré vědět, jaký význam mohly mít vaše preference v minulosti, a také to, co by mohly naznačit některým lidem. Teď už jen zbývá se rozhodnout, které prsteny chcete nosit na kterém prstu.

__

YOUR RINGS WILL REVEAL ALL 

What Do You Know About Symbolism of Rings and Fingers? 

 

When thinking of wearing a ring, most people would automatically think of putting it on their fourth (ring) finger, despite being commonly associated with engagement or marriage. However, some people choose to wear their rings on other fingers. While this could be a coincidence, wearing a ring on each finger sends different messages and holds different meanings and associations, from personal or cultural beliefs to occupation. Explore with us what each one of them expresses and the intriguing theories behind them!

Ring on the Thumb Finger

Wearing a ring on the thumb finger of the active hand reflects ambitious hesitation. On the other hand, wearing it on the passive hand indicates inner conflict. According to palmistry, a ring on the thumb finger indicates willpower and self-assertion. Furthermore, throughout history, wearing a ring on either thumb symbolised wealth and status and, thus, was often reserved for the high class. 

 

Ring on the Index Finger

The index finger represents leadership, authority, and self-esteem. Therefore, when you wear a ring on the index finger on the active hand, you express your leadership qualities as well as confidence. If you wear a ring on the index finger of your passive hand, it shows that you accept leadership from other people. Interestingly, in some cultures, traditional Jewish for example, the index finger is reserved for wedding ceremonies. However, a ring on the index finger for many others is just a fashion statement.

Ring on the Middle Finger

While wearing a ring on your middle finger does not necessarily hold any special meaning, which is why it is a little uncommon to find someone wearing a ring on the middle finger, the middle finger itself represents beauty, responsibility, and self-analysis. Furthermore, due to the middle finger being the longest finger, some believe that a ring worn on this finger indicates responsibility and power. This could be the reason why they say that the family head should wear a ring on their middle finger. 

Ring on the Ring Finger

The ring finger symbolises love, beauty, creativity, and relationships. Symbolically, it is linked with the moon and romantic relationships. Therefore, wearing a ring on this finger is commonly associated with love and compatibility as people usually wear engagement rings on this finger. However, engagement is not the only thing that it can symbolise. Ring on the ring finger, left or right, depending on the country and culture, can also express chastity, romantic promise, or marital status. 

Ring on the Little (Pinky) Finger

Wearing a ring on the little finger is a bold way of indicating that the wearer is a good negotiator. This links to the little fingers generally symbolising intuition, intelligence, communication, and persuasion. At the same time, the ring on the right pinky also represents professional status or is a symbol of graduating with specific degrees, for example, engineering. In the past, wearing two rings on this finger also indicated marital status. However, this applied to men only. 

Despite these meanings and symbolism behind the placement of a ring being fascinating, at this time and age, the decision of how you wear your rings is a personal choice. However, it is good to know the significance your preference might have had in the past as well as what they might indicate to some people. Now, all there is left to do is decide for yourself which rings you’d like to wear on which finger. 

Zpět na blog