OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) pro
Still life Store Provozovatel: Tereza Bílá, IČ:04027434 vedené u Městkého soudu v Praze 1 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://stilllife.store/
dále jen „webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro vztahy s takovýmito odběrateli zboží se uplatní pravidla pro velkoodběratele, které zájemci zašleme na vyžádání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující provedením objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich obsahem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či ihned v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Ceny zboží však v sobě nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, přepravné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním. Cena zboží neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka).

Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího a kupující je povinen tento údaj řádně opravit.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko pro objednání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Řádným vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje kupující mimo jiné souhlas s těmito obchodními podmínkami, vzetí na vědomí informací o nákladání s osobními údaji a s údaji a souhlasy v obchodních podmínkách a na webovém rozhraní uvedenými. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího). Pokud objednané zboží nebude skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, nebo z jiného důvodu nebude možné objednávku akceptovat, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím dvojitého ověření).

3.7. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 795325/5500 vedeného v Raiffaisen bank.

       bezhotovostně platební kartou přímo na rozhraní webu;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Úhrada plné výše kupní ceny (připsání na účet prodávajícího) je podmínkou pro odeslání zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví po úhradě kupní ceny ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou kupujícím. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit e-mail

info@stilllife.store

do jehož textu uvede Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ….., číslo objednávky …Uhrazenou kupní cenu žádám vrátit na bankovní účet č. ………..“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také korespondenčně s reklamačním formulářem na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v kontaktních údajích v čl. 12. obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího).

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (především poštovné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. Ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití tohoto práva na odstoupení od kupní smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Kupující dále odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení (vrácení) zboží zpět prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Uvede-li kupující v oznámení o odstoupení své bankovní spojení, vrátí prodávající peněžní prostředky na kupujícím uvedený bankovní účet.

5.6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné své nároky vůči kupujícímu, není-li jejich započtení zákonem vyloučeno.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn ze závažných provozních důvodů kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (např. náhlý nedostatek kapacit požadovaného zboží apod.). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 5.2. obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, tvoří nedílnou přílohu č. 2 Obchodních podmínek. Kupující souhlasem s obchodními podmínkami strvzuje, že byl informován o ochraně osobních údajů dle této přílohy.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující v případě jeho zájmu (zaškrtnutím výběrového tlačítka ve webovém rozhraní) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, příp. na sdělenou poštovní adresu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a pro případně spory sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně. Pokud jste spotřebitelem a ustanovení právního řádu státu Vašeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, Vám poskytují vyšší míru ochrany, než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: email: info@stilllife.store

12.6. Každý spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb -ADR (alternative dispute resolution). Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/. Ve většině případů je tímto kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce : www.coi.cz.

12.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové stránce. Dnem jeho zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

12.8. Nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek tvoří:

a) Reklamační řád

b) Informace o zpracování osobních údajů

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro zákazníky eshopu:

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a Still life store  (dále jen „Prodejce) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

I.  Základní podmínky reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.

2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.

3. Zákazník uplatňuje reklamaci přímo kontaktováním Prodejce.

4. O přijetí reklamace rozhoduje Prodejce ihned.

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.

II.  Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Zákazník je povinen zakoupené zboží zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí.

2. Záruční doba prodávaného zboží je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

3. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co  měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě.

5. Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.

6. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí nového zboží nová záruční doba.

III. Způsob vyřízení reklamace

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat

1. bezplatné odstranění vady,

2. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti)

3. není-li možné dodání nové věci bez vad, může zákazník odstoupit od smlouvy

4. neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat

1. bezplatné odstranění vady,

2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

IV.  Reklamace při zasílání zboží

1. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží je nutno reklamovat výhradně na adrese:  Still life store, email:  info@stilllife.store

2. Při zasílání zboží je možné se zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:

a) vada kvality výrobku nebo obalu,

b) poškození zboží nebo obalu při přepravě,

c) ztráta zásilky,

d) ostatní reklamace.

2A) Doporučený postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část,

b) zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:

– popis reklamované vady,

– fotokopii faktury Prodejce,

– zpáteční adresu zákazníka,

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,

– originální podpis zákazníka.

2B) Doporučený postup zákazníka při poškození zboží při přepravě:

a) zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu průvodním dopisem obsahujícím tyto údaje nebo přílohy:

– fotografie poškozeného zboží minimálně (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty,

– popis a množství poškozeného zboží,

– fotokopii faktury Prodejce,

– adresu zákazníka,

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,

b) uschovat pro případnou prohlídku havarijním komisařem pojišťovny poškozené zboží, jehož hodnota je vyšší než 30 000 Kč (1.200 EUR)

2C)  Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka je nutné neprodleně na adresu Prodejce zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy:

– identifikační číslo ztracené zásilky,

– doručovací adresu zákazníka,

3. Prodejce neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.

4. Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy, nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

VI.  Závěrečná ustanovení

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele. Nabývá platnosti a účinnosti 17.11.2020.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Still life store , Česká republika, identifikační číslo: email:  info@stilllife.store (dále jen „Správce).

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

А) Kdy zpracováváme údaje s Vašim souhlasem

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže ještě nejste naším registrovaným zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR) a chcete od nás dostávat marketingové nabídky – tuto volbu je možné provést prostřednictvím zaškrtávacího tlačíčka při nákupu zboží na našem webovém rozhraní.

B) Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu.

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost.

Účel:

     realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace;

     zákaznický program.

b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.

Účel:


    pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;

   ve vybraných případech posouzení Vaší důvěryhodnosti;

     přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle důvodu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.

Účel:

      о poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;

      vedení účetnictví;

     elektronická evidence tržeb.

3. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Vaše identifikační a kontaktní údaje;

- údaje o produktech, které jste zakoupil/a, příp. o službách, které jsme Vám poskytli;

- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);

- platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od vás, tedy údaje, které jste nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jste nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb;

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

- pokud nám k tomu udělíte souhlas v rozsahu Vaší e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá vám uvedená práva.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

    Právo na přístup - můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Správce Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

   Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme.

∑       Právo na výmazaní údajů – můžete Správce požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

∑       Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáš o omezení jejich použití;

c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

  Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytli Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.

 Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.

   Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Je váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení vašeho souhlasu vás požádáme, jestliže nejste dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby nabízeného naší společností.

8. Lze udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

9. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti nebo na e-mail: info@stilllife.store

10. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů na kterýkoli z našich kontaktů uvedených v bodě 1.

11. Další informace ochrany osobních údajů v obchodních podmínkách.

Další podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich obchodních podmínkách dostupných na Obchodní podmínky